ЕлфиТех” ООД е на българския и международен пазар от 1990 година със съоръжения за пречистване на вода и с проектиране и реализиране на съвременни, високоефективни технологии в областта на електрохимичното въздействие върху електрохимичния състав и микробиологията на водата.


Приетите до сега схеми на водоснабдяване на населените места по своето ниво на технологична осигуреност отстъпват от съвременните световни тенденции преди всичко по:
- екология на водосъбирателния район;
- технология на обработка;
- пренос и разпределение.

 

Чрез използването на озон в нашите инсталациите за водопречистване се постига по-бързо и без допълнителни реагенти:
 
• избистряне чрез отстраняване на неразтворените органични и неорганични примеси
Във въглеродните вериги на молекулите на неразтворените органични вещества се въвежда атомен кислород. При това се получават карбоксилни киселини, алдехиди, кетони и алкохоли, които имат по-висок поляритет в сравнение с неозонираните съставки. Тези полярни съставки образуват водородни връзки и при наличието на поливалентни катийони /желязо, алуминий, калций, магнезий/ се флокулират както органичните вещества, така и металните йони.
При суспендираните твърди вещества озонът води до изменение природата и степента на напрегнатост на повърхностните заряди, изразяващо се до агломериране и ускорено утаяване.
 
• обезцветяване чрез окисляване и отстраняване на оцветяващите вещества
Чрез съчетаване на химичното окисляване и обменната неутрализация се разкъсват и неутрализират двойните връзки въглерод-въглерод, присъщи на хуминовите и таниновите киселини, обуславящи цветността на природните води.
 
• отстраняване на вкуса и мириса на водата
Намиращите се в разтворено или колоидно състояние съединения от минерален или органичен произход се неутрализират посредством "студено изгаряне", дължащо се на озона.
 
• корекция съдържанието на манган, желязо, мед, арсен, олово и др. до приетите норми
Йоните на металите се окисляват от озона и при неутрална рН-хидролиза коагулират и се утаяват като неразтворими хидроокиси или окиси.
 
• микробиологично обеззаразяване и стабилизация
Многократните изследвания на механизма на действие на озона върху бактерии, спори и вируси показват, че то се обуславя от разрушаването на протеините в процеса на окислениe
 

Електрохимичните технологии за пречистване на отпадни води са технологиите които фирмата разработва и внедрява в практиката. Те са с редица предимства пред класическите технологии, които включват биологични стъпала, огромни усреднители и флотатори.

Електрохимичните технологии позволяват

• по-ниска себестойност на 1 м3 вода
• автоматично управление на процесите на пречистване,
• изключително добри качествени показатели на пречистената вода
• премахване недостатъците на класическите биологични пречиствателни станции чрез елеминиране фактора външна температура и намиращите се във водата дезинфектанти
• съвременен и естетичен външен вид
• ниска себестойност на 60% в сравнение с класическите пречиствателни станции
• комплексна технология, завършен цикъл на пречистване
• бърза възвращаемост на инвестицията
Tехнологичното оборудване е с логическо управление на процесите и позволява при необходимост да се препрограмира режима на работа на отделните процеси.